میزی برای سه نفر! 1395/09/30


سه یوزپلنگ را بر بالای یک تخته سنگ در حفاظتگاه ملی ماسائی مارا در کنیا می بینید.

این یورپلنگ ها در نخستین ساعات روز و به هنگام طلوع آفتاب، در جست و جوی اولین وعده و شکار خود هستند.

علی صیف الدین عکاس این ثبت زیبا در مورد یوزپلنگ ها این گونه توضیح می دهد:

 

یوزپلنگ ها در وسعتی در حدود ۱۵۵۰ کیلومتر مربع از ماسائی مارا به دنبال چنین صخره هایی می گردند که اشراف  بهتری به اطراف دارد، این گونه می توانند راحت تر به دنبال غذا بگردند.

همچنین جالب است بدانید که این موجودات سریع و قدرتمند چندان میلی برای به اشتراک گذاشتن صخره های خود ندارند و به گونه ای می ایستند که فضایی را برای یک یوزپلنگ چهارم باقی نمی گذارند.